Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Проекти за преработка – какви, кога, дали?

Все още се обсъждат въпроси и се правят промени, свързани с предходния прием по подмярка 4.2, а МЗХ и ДФЗ готвят следващия

Проекти за преработка – какви, кога, дали?

Проекти за преработка – какви, кога, дали?

02 - май - 2017

Според последния индикативен график, публикуван на страницата на Министерство на земеделието и храните, през 2017 г. потенциалните бенефициенти могат да очакват прием по подмярка 4.2, насочена към преработката на селскостопански продукти, през месеците май – юни. Ето че вече сме май, но по отношение на приема има твърде много неясноти. Разбира се, не за първи път може да стартира прием с много въпросителни, а бенефициентите да бъдат запознати с условията по него в последния възможен момент, а дори и след това. Не за първи път настоящи и бъдещи преработватели планират своите инвестиции в информационно затъмнение, насочвайки усилия в една или друга посока в зависимост от слуховете, които се разпространяват.

Така например от началото на годината се говори за възможността за „бърз прием“ - единствено за оборудване за преработка, като проектите да имат кратък срок на изпълнение и по-нисък лимит – 500 000 евро. Мотивацията за подобен неочакван ход е заплахата от това да се загубят средства по програмата, поради непокриване на заложените за изпълнение показатели. Засега обаче не е ясно дали ще има движение в тази посока. Междувременно се обсъжда и наддоговориране на проекти от предходния прием, като точките да паднат под 50, а договори с одобрените бенефициенти в критичния диапазон да се сключват под условие – т.е. че ще бъдат одобрявани единствено при освобождаване на бюджет. Тук възниква въпросът: защо се гласуват и приемат критерии и съответни бюджети, като в последствие се правят всевъзможни гимнастики за да има повече доволни?

Какво ново?

С цел да се коригират някои „пропуски“ или за да се „зарадват“ някои конкретни преработватели, към настоящите критерии за оценка на проектите ще бъдат добавени два нови, а именно:

  • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопанска продукция от най-малко три години, не са получавали финансова помощ за сходна дейност и имат средносписъчен брой на персонала за всяка от предходните три приключени финансови години минимум 5 души;
  • Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност – т.е. предприятия, които през последните три години са изнасяли част от продукцията си (минимум 10%) отвъд граница.

Тези два нови критерия определно удрят едно рамо на по-големите преработватели, които в предходния прием не можаха да вземат достатъчно точки най-вече поради разположението си в големите градове. Същевременно се навъдиха безброй кандидати за нови малки преработвателни мощности, на чиито продукти се надяваме да се радваме някой ден.

През месец май, когато новото ръководство на Министерство на земеделието и подопечните му институции вече се е настанило удобно в своите кресла, очакваме да има повече яснота относно предстоящия прием (или приеми) по подмярка 4.2 – с какъв бюджет, само за оборудване или не, кога? Отговорите на тези въпроси предстои да научим, но все пак, документи по подмярката има и дори те да претърпят известни промени, информацията в следващите редове, може да ви направи малко по-подготвени.

Разходи и кандидати, които ще се подпомагат

Инвестициите, обект на подкрепа по подмярка 4.2, следва да са свързани с преработка и/или маркетинг на земеделски продукти, попадащи в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС. Изключени от подпомагане са рибните продукти. Подкрепата е насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• оборудване и модернизация на вече съществуващи предприятия с цел подобряване на производствените процеси и маркетинга;
• строителство и реконструкция на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• внедряването на системи за управление на качеството;
• преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (за собствено потребление);
• постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Кандидатите по подмярка за преработка в ПРСР могат да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия. По-едрите земеделски производители също са допустими кандидати. Стопанствата им трябва да имат стандартен производствен обем не по–малък от 8 000 евро.

Критерии и лимити

Освен добавянето на двата нови критерия за оценка, споменати по-горе, не се очаква друга промяна в приоритетите по преработвателната подмярка. Така ще се запази предимството на проекти, насочени към: преработката на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, , производство на плодове и зеленчуци и на медицински и ароматни култури); въвеждането на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП; инвестиции за покриване стандартите на ЕС, както и към преработка и производство на биологични продукти. Приоритет имаше и ще има и за проекти, осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. Селските райони и Северозападния регион на страната отново получават допълнително точки. По отношение на чувствителните сектори обаче се обсъжда списъците с приоритетни култури и животни да бъде уеднаквен с този в подмярка 4.1.

Финансовата помощ за проектите е и ще бъде в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи. Минималният размер на едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро, а максималният, след промени, гласувани от Комитета по наблюдение на Програмата, беше намален на 2 000 000 евро.

Несъмнено прием по една от най-атрактивните подмерки на Програма за развитие на селските райони, рано или късно ще има, под една или друга форма. Ето защо настоящи и бъдещи преработватели е добре да се подготвят своевременно с документите за кандидатстване, които не са малко и са много специфични. Промените от своя страна правят изготвянето на качествени проектни предложения истинско предизвикателство и изискват коректно партньорство и съдействие от страна на всички контрагенти, въвлечени в процеса – проектанти, доставчици, изпълнители, консултанти и др. Както винаги, при нужда от допълнителна информация и съдействие, експертите на ИнтелиАгро са на ваше разположение на всяка стъпка от превръщането на вашия проект от идея в работещ и продуктивен бизнес.

Сподели