Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Упътване за директните плащания през 2015 г. – част І

От новата кампания за кандидатстване за директни плащания ни дели само месец. Въпреки потока от информация, който залива земеделските производители от всички посоки, в следващите дни ще се опитаме да обясним по възможно най-простия начин какво могат да очакват фермерите от тази година.

Упътване за директните плащания през 2015 г. – част І

Упътване за директните плащания през 2015 г. – част І Земеделска земя

02 - февруари - 2015

От новата кампания за кандидатстване за директни плащания ни дели само месец. Въпреки потока от информация, който залива земеделските производители от всички посоки, в следващите дни ще се опитаме да обясним по възможно най-простия начин какво могат да очакват фермерите от тази година. Ще започнем със зърнопроизводството, тъй като чрез него можем да онагледим основните схеми, които ще бъдат валидни за всички производители обработващи земя, а след това ще се спрем и на специфичните сектори.

За да онагледим новостите, ще разглеждаме хипотетични примери, които са достатъчно близки до реалността.

Пример

Стопанство, отглеждащо зърнени и технически култури (пшеница, рапица, царевица, слънчоглед) на 10 000 декара. От тази площ 2000 декара са собствена земя, 7500 декара се ползват под аренда и 500 декара са бели петна, ползвани по споразумение.

Първа стъпка

Уверете се, че можете да докажете правно основание за земите, които възнамерявате да заявите за подпомагане. Необходими са ви следните документи:

 • нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, съдебни решения или решения по чл. 37е, ал.4 от ЗСПЗЗ (споразумение за създаване на уедрени поземлени имоти – комасация) за собствените 2000 декара
 • договори за аренда или наем за наетите 7500 декара
 • заповеди за разпределение на масивите по чл.37в, ал.4 или 12 от ЗСПЗЗ (от директора на ОД „Земеделие“ или министъра на земеделието и храните) за 500 декара „бели петна“

Регистрирането на правни основания              става между 1 октомври и 15 февруари на следващата година. Допустими за подпомагане са парцели, включени в СИЗП , върху които е приложена поне една от следните дейности: изораване, дисковане, подрязване на трева и/или премахване на плевели и храсти, или почистване и обработка с хербициди, като първите две не се прилагат при пасища.

Втора стъпка

Очертавате своите 10 000 декара в местната служба по земеделие и в заявлението за подпомагане преценявате от кои от изброените схемите бихте могли да се възползвате. Те са:

 

 •  Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (т.нар. „зелени“ плащания) – вероятно ще се маркира автоматично при заявяване за подпомагане по СЕПП, но за всеки случай проверете;
 • Преразпределително плащане (допълнително плащане за всеки от първите 300 декара на вашето стопанство);
 • Схема за обвързано подпомагане за животни, плодове, зеленчуци или протеинови култури (тук ще се спрем само на последния вариант, а останалите ще изясним в следващите статии);
 • Схема за млади земеделски стопани (до 40 г. възраст и завършили съответното образование – виж по-нататък);

Трета стъпка

Проверете дали отговаряте на изискванията за „зелени“ плащания и какво трябва да направите, за да ги покриете (те представляват около 1/3 от субсидията на площ и при неизпълнението им ще се налагат санкции). Изискванията са следните:

 1. Диверсификация на културите;
 2. Поддържане на постоянно затревените площи, доколкото има такива в рамките на стопанството;
 3. Наличието на Екологично насочена площ (ЕНП) в рамките на земеделската земя на стопанството;

По т.1 се следва правилото, че между 15 май и 15 юли на полето трябва да има минимум три различни култури, като никоя да не надхвърля 75% от площите и никоя да не е на по-малко 5% от площите[1].  За целта може да се смята и площ, оставена под угар. За изпълнението на това изискване едва ли са необходими някакви допълнителни усилия от земеделските производители в страната. В разглеждания пример единственото условие, което трябва да се спази е нито една от отглежданите култури да не е засята на повече от 7500 декара, а заедно с втората най-разпространена култура да не надхвърля 9500 декара.

По т.2 приемаме, че ако в рамките на заявената за подпомагане земя има постоянно затревени площи, те няма да бъдат разоравани.

По т.3 следва да се изпълни изискването поне 5% от декларираната площ да влезе в обхвата на ЕНП[2]. Какво представляват въпросните Екологично насочени площи? Те могат да включват следните елементи:

 • Угар;
 • Тераси (почвозащитни формирования);
 • Особености на ландшафта и буферни ивици широки до 10 метра – живи плетове, или ивици дървета, могат да бъдат съседни на парцела;
 • Синори;
 • Езерца до 1 дка;
 • Канавки;
 • Площи със зелена покривка или с междинни култури (смески от бобови и зърнено-житни култури);
 • Азотфиксиращи култури.

Като за всеки един от тези елементи се прилага различна тежест, която се изчислява по следната таблица:

Характеристики

Коефициент за преобразуване

Тегловен коефициент

ЕНП[3]

Угари (за 1 кв.м.)

1

1 кв.м.

Тераси (за 1 м.)

2

1

2 кв.м.

Елементи на ландшафта:

 

 

 

      Жив плет/залесена ивица (за 1 м.)

5

2

10 кв.м.

      Изолирани дървета (за 1 дърво)

20

1.5

30 кв.м.

      Редици от дървета (за 1 м.)

5

2

10 кв.м.

      Групи от дървета или полски горички (за 1 кв.м.)

1.5

1.5 кв.м.

      Полски граници (за 1 м.)

6

1.5

9 кв.м.

      Езера (за 1 кв.м.)

1.5

1.5 кв.м.

      Канали и открити водни течения (за 1 м.)

3

2

6 кв.м.

      Традиционни каменни стени (за 1 м.)

1

1

1 кв.м.

      Други съгласно ДЗЕС 7, ЗИУ 2 и 3 (за 1 кв.м.)

1

1 кв.м.

Буферни ивици (за 1 м.)

6

1.5

9 кв.м.

Горско-земеделски системи (за 1 кв.м.)

1

1 кв.м.

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство (за 1 м.)

6

1.5

9 кв.м.

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори с производство (за 1 м.)

6

0.3

1.8 кв.м.

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв.м.)

0.3

0.3 кв.м.

Залесени площи в съответствие с чл. 32 (2) (б) (ii) (за 1 кв.м.)

1

1 кв.м.

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв.м.)

0.3

0.3 кв.м.

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м.)

0.7

0.7 кв.м.

 

На пръв поглед таблицата изглежда плашещо. Но ако земеделския производител замери съответните елементи в границите на земята си и ги пресметне по коефициента в най-дясната колона би могъл да получи например следния резултат:

 • За 100 кв. м. жив плет или залесена ивица – 1000 кв. м. ЕНП
 • За 10 изолирани дървета – 300 кв. м. ЕНП
 • За 1000 кв. м. полски граници – 9000 кв. м. ЕНП
 •  За 1000 кв. м. буферни ивици – 9000 кв. м. ЕНП

За да се изпълни изискването от 5% ЕНП от 10 000 декара, което прави 500 декара, приспадаме горните елементи и получаваме 480,7 дка, които трябва да попаднат под ЕНП. Това означава, че производителят може или да остави 480,7 дка под угар или да засее 673 декара (коефициент 0,7) с азотфиксиращи култури като люцерна, грах, боб, леща, нахут, соя и т.н., за да покрие съответните изисквания. При варианта с азотфиксиращи култури фермерът може да кандидатства за обвързано подпомагане за протеинови култури, което по предварителни оценки за Министерство на земеделието и храните се изчислява на 30 лв. на декар. То обаче ще зависи от общата площ, която е декларирана по схемата в национален мащаб, тъй като бюджетът е фиксиран на малко над 30 млн. лева, а индикативните площи – на малко над  1 млн. декара.

Четвърта стъпка

Отбележете, че желаете да се възползвате от схемата за преразпределително плащане. Тази схема позволява да се получи допълнителна субсидия за първите 30 хектара (300 декара) на вашето стопанство, която ще бъде в размер на около 15 лева на декар за 2015 година.

Пета стъпка

Ако сте до 40 г. възраст и имате завършено средно или висше образование в сферата на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост можете да получите допълнително плащане за първите 30 хектара (300 декара) на вашето стопанство от 4 лева на декар.

Резултат

Ако изпълнявате коректно и добросъвестно всички изисквания и следвате съответните стъпки в разработения пример от 10 000 декара, можете да разчитате на следните постъпления от директни плащания за календарната 2015 година в размер на:

Схема

Допустима площ дка

Ставка на лв/дка

Общо лева

СЕПП

10 000

16

160 000

Зелено плащане

10 000

13

130 000

Преразпределително

300

15

4500

Обвързано плащане за протеинови

481

15

7215

Млад фермер

300

4

1200

 

 

[1] Стопанства под 10 хектара (100 декара) не са задължени да отговарят на тези изисквания, а стопанства между 10 и 30 хектара трябва да отглеждат поне 2 култури като основната не заема повече от 75% от обработваемата земя.

[2] Не важи за стопанства под 15 хектара (150 декара).

[3] Резултат от прилагането и на двата коефициента (тегловен и коефициент за преобразуване).

Сподели