Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Производителност в селското стопанство след приемането на България в ЕС

Въпреки близо седемте милиарда лева, влели се в българското селско стопанство в периода 2007-2013 г. по линия на европейските фондове и националния бюджет, то не успява да оползотвори напълно нито своите конкурентни предимства, нито вложените в производството земя и труд.

Производителност в селското стопанство след приемането на България в ЕС

Производителност в селското стопанство след приемането на България в ЕС

 

Въпреки близо седемте милиарда лева, влели се в българското селско стопанство в периода 2007-2013 г. по линия на европейските фондове и националния бюджет, то не успява да оползотвори напълно нито своите конкурентни предимства, нито вложените в производството земя и труд. Успоредно с това, равнището на инвестиции остава относително ниско. Това са основните заключения от анализа на производителността в земеделието, представен от ИнтелиАгро и Института за пазарна икономика на 12 февруари тази година. На събитието, посетено от представители на браншовите организации, Министерство на земеделието и храните, финансови институции, експерти и медии се състоя и официалното представяне на проекта ИнтелиАгро.

Акцентът падна върху спада на Брутната добавена стойност в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, изразена в съпоставими цени, който се наблюдава след 2008 г. и достига нива, които са с една четвърт по-ниски от средните за периода 1998-2006 г. Същевременно отрасълът ползва близо половината от площта на страната (която представлява земя със селскостопанско предназначение – ниви, овощни градини, лозя, ливади и пасища), 19% от положения труд в икономиката и създава едва 2% от инвестициите. Сред многобройните причини за тази ситуация откроихме и начинът на подпомагане, въведен от 2007 г. (на единица площ), един от чиито странични ефекти е стимулирането на производството на зърнени и технически култури и свиването на интензивните отрасли (животновъдство, плодове, зеленчуци).

Източник: Евростат, собствени изчисления

Сериозно основание за размисъл буди и друга статистика. А именно за позицията на земеделието ни в рамките на ЕС. България, с 3% от обработваемата земя в ЕС-27 и 3,3% от работната сила в отрасъла на ниво ЕС, произвежда едва 0,8% от брутната добавена стойност в селското стопанство на Общността. По производителност на една годишна работна единица, България се нарежда на 25-о място в ЕС като след нея са единствено Румъния и Латвия. По показателя създадена брутна стойност на хектар, страната ни се нарежда на 24-о място с 353 евро. За сравнение първенецът Холандия създава 9206 евро, а съседните Гърция и Румъния, съответно 2958 и 591 евро на хектар.  Ниският дял в потреблението на основен капитал не предвещава положителна промяна в ролята на България в селското стопанство на ЕС.

По време на представянето бяха повдигнати редица въпроси, чието решаване би подобрило значително бизнес средата в отрасъл „селско стопанство“:

  • Цялостен преглед на нормативната база, нейното опростяване и намаляване на бюрокрацията;
  • Урегулиране на сезонната заетост;
  • По-ефективно използване на водната инфраструктура в страната;
  • Насочване на публичното финансиране в сектора повече към целеви инвестиции за сметка на директното подпомагане;
  • Преосмисляне на ролята на Общата селскостопанска политика за развитието на българското земеделие и по-активна роля на страната ни в бъдещото й определяне

***

С пълния анализ и презентацията от събитието можете да се запознаете от прикачените файлове.

Сподели