Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

/ Блог / Селското стопанство през 2014 г.

Изминалата 2014 г. бе трудна за фермерите – неблагоприятни климатични условия, съчетани с ниски изкупни цени (с малки изключения като някои плодове, например), а от 1 август и с влязлото в сила руско ембарго. Първите прогнозни данни на НСИ за селското стопанство вече са факт и от тях можем да направим някои предварителни заключения за земеделската 2014 година.

Селското стопанство през 2014 г.

Селското стопанство през 2014 г.

06 - януари - 2015

Изминалата 2014 г. бе трудна за фермерите – неблагоприятни климатични условия, съчетани с ниски изкупни цени (с малки изключения като някои плодове, например), а от 1 август и с влязлото в сила руско ембарго. Първите прогнозни данни на НСИ за селското стопанство вече са факт и от тях можем да направим някои предварителни заключения за земеделската 2014 година.

Спад бележи производството на растениевъдна продукция като цяло. Това се дължи основно на понижената продукция на зърнени култури – с близо 9% (най-вече на пшеница и царевица). Това, в съчетание с допълнителния спад на цената на пшеницата през изминалата година спрямо предходната, вероятно е направило културата нерентабилна за много стопани. Делът на зърнените култури в стойността на произведените селскостопански стоки спада с 1,3 пункта до 31,4% през 2014 г. спрямо 2013 г. За сметка на това фермерите са прибрали по-големи количества слънчоглед и особено рапица (ръст от 54% спрямо 2013 г.). В резултат на това делът на техническите култури в произведените селскостопански стоки се е повишил до 23,1% при 22,6% година по-рано.

Особено добра година са имали оризопроизводителите, при които физическият обем на продукцията бележи ръст от близо 2%, а изкупните цени са се повишили с над 20 на сто. Стойността на произведената продукция в сектора достига 37,2 млн. лв. през 2014 г. при 30,2 млн. лв. година по-рано.

Зеленчукопроизводството продължава да запада. Стойността на произведената продукция бележи спад от над 4 на сто, а физическият обем от над 9 на сто. В резултат на това делът на сектора в произведените селскостопански стоки спада до 3,4% при 3,6% през 2013 г. и 15,5% през 2007 г.

Добри резултати бележи овощарството, въпреки трудното начало на лятото, белязано от валежи и градушки, и руското ембарго. Годината бе трудна за производителите на череши и ябълки (заради струпясването), но добра за прасковите и други пресни плодове. Като цяло, производството на плодове бележи незначителен ръст, но заради по-високите цени спрямо 2013 г. като цяло, показва ръст в стойността на произведената продукция от близо 20 на сто. Делът на овощарството в стойността на произведените селскостопански стоки се увеличава до 5,3% през 2014 г. при 4,1% година по-рано.

Предварителните данни на НСИ отчитат значителен спад при селскостопанските животни – с 8%, като намаление между 7-9% се отчита при всички основни групи (едър рогат добитък, свине, птици, овце и кози). Все още е рано да се правят заключения на тази база и трябва да се изчакат по-подробни данни, в т.ч. и от отдел „Агростатистика“ към МЗХ.

Въпреки това животновъдната продукция (мляко, яйца и др.) остава почти без промяна във физическия обем спрямо 2013 г. като в стойностно изражение дори бележи повишение от 5,7% до 1,2 млрд. лева.

Източник: НСИ

Известно успокоение внасят данните за междинното потребление, които показват свиване на някои производствени разходи. Най-чувствително е намалението на цените при торовете – с близо 14 на сто. Поевтинява има и при фуражите (с близо 8%), а по-слабо понижение е отбелязано при препаратите за растителна защита и горивата (с 1-3%).

В резултат на всичко това Брутната добавена стойност (БДС) в сектора спада. Измерена по съпоставими цени тя достига 3,26 млрд. лв. през 2014 г. при 3,31 млрд. лв. през 2013 г. Факторният доход (доходът от труд, капитал и земя) се понижава с близо 11% до 3,99 млрд. лева. За втора поредна година спадат арендните плащания. През 2014 г. те са стигнали 670 млн. лева при 760 млн. лв. през предходната година. Причината за това може да се търси както в активното купуване на земя от земеделските производители в предходни години, така и в общото охлаждане на пазара на земя.

Голям е спада и в предприемаческия доход (това, което остава на фермерите след заплащането на наетия труд, наема на земя и лихвите по кредити) – с над 12% като достига 2,67 млрд. лева.

Данните на НСИ дават много поводи за размисъл, но при разглеждането им не бива да се забравя, че това е само първа прогноза. Тепърва предстои публикуването на втората прогноза, а след това и на окончателните данни за земеделската 2014 година.

Сподели